Google+
+ Dodaj obiekt noclegowy
England Polish

LOGOWANIEREGULAMIN


§ 1

 1. Regulamin określa zasady  korzystania z usług ADMINISTRATORA serwisu Noclegizpsem.pl, której właścicielem jest „Krysztofiak-biuro podróży” z siedzibą Poznaniu, 60-538 przy ul. Kościelnej 16 przez podmiot zwany dalej KLIENTEM. Określa zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Administrator świadczy usługi w zakresie wyświetlania prezentacji obiektów noclegowych w swoim serwisie Noclegizpsem.pl
 3. Rejestracja Klientów odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronie www. Po rejestracji Klient ma założone konto w bazie Noclegizpsem.pl
 4. Informacje o obiektach klientów tworzone są automatycznie przez nich i podlegają opłacie w zależności od wybranego okresu abonamentu oraz dodatkowych usług promujących. Opis obiektu noclegowego Klienta dostępny po zatwierdzeniu jego prawidłowości przez Administratora. Zatwierdzenie regulamu jest konieczne i jest podstawą do składania reklamacji. Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu zostaną rozpatrywane negatywnie.
 5. Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przy rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 7. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

§ 2

 1. Administrator zobowiązuje się do zatwierdzenia wpisu i wysłania Klientowi kopii regulaminu oraz faktury pro forma za zamówione usługi w ciągu 7 dni roboczych od daty rejestracji w bazie.
 2. 28 dni przed upływem abonamentu Administrator wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, prezentacja zostaje wstrzymana. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty za zamówione usługi, Administrator wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 3. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.
 4. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas rejestracji. Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania wpisu przed upływem 14 dni, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.
 5. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli narusza on w jakikolwiek sposób postanowienia regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • Powszechnie uważane za obraźliwe
  • Naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • Szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów,
  • Wprowadzające w błąd.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).
 7. W razie czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • Przekazania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,
  • Niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta.
  • Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.)
  • Zdarzeń na które Administrator nie miał wpływu, oraz takich które zaistniały ale nie wynikały ze złej woli właściciela strony
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kontakty między właścicielem reklamowanego obiektu a jego potencjalnymi klientami.
 10. Ustalenia oraz cenniki dotyczące wynajmu powierzchni reklamowej będą regulowane odrębnymi umowami handlowymi.

                                                      § 3

 

 1. Wysokość opłaty abonamentowej określona jest w cenniku, który znajduje się
  na stronie http://www.noclegizpsem.pl

 

                                                       § 4

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług z winy Administratora.
   

Reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta,
 • Adres URL prezentacji, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia
 • Określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
 • Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • Podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 • Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie na adres Administratora, osobiście lub listownie  lub e-mailem na adres: kontakt@noclegizpsem.pl
 • Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.
 • Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 • Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do konta Klienta utworzonego podczas rejestracji

 

 

PROMOWANE OGŁOSZENIA
Koszalin-Hotel_Emocja_SPA
Hotel
Zachodniopomorskie
Koszalin
Cena: od 79 PLN

Zapisz się do newsletera:

ArtGlobal Copyright © www.noclegizpsem.pl

Portal jest społecznościowym serwisem turystycznym prezentującym oferty noclegów oraz oferty turystyczne z całej Polski. Noclegi można wyszukiwać według kryterium lokalizacji, czyli miejscowości, regionów geograficznych oraz nazw regionów potocznych. Nocleg można znaleźć również w określonym krajobrazie, tak więc można wyszukiwać noclegi nad morzem, w górach, nad jeziorem, czy też oferty agroturystyki na wsi. Serwis gromadzi również społeczności turystów zainteresowanych konkretnymi formami spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz miłośników sportów ekstremalnych. Wyszukane oferty noclegów mogą korespondować z możliwością uprawiania konkretnych sportów takich jak żeglarstwo, szybownictwo, wspinaczka, czy też sposobów spędzania wolnego czasu aktywnie jak wędrówki piesze, czy trekking. Noclegi dostępne w serwisie są również podzielone na kategorie obiektów noclegowych. Istnieje możliwość wyszukiwania osobno noclegów w hotelach, resortach SPA, ośrodkach wypoczynkowych czy też hostelach, pensjonatach, agroturystyce, a także kwaterach prywatnych, pokojach gościnnych lub campingach.